Thôi Miên Hộ Phù

Tình trạng: Vũ Hiệp Thiên (C010) + Vũ Cực Thiên (C010) + Quyền Tài Thiên (C005) + Mạt Thế Thiên (C016) + Thế Giới Thiên (C013) + Nguyên Bản (C075)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Tái Thuyết Lỗ Liễu Nhĩ | Lại Nói Vén Liễu Ngươi | Nói Sau Triệt Ngươi | 再说撸了你

Đồng Nhân - Cải Biên : Warcraft | Dota

Tags :