Giang Sơn Vân La

Tình trạng: Bản Cũ (C001) + Nguyên Bản (Q08 C009) + Cải Biên (C002)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Cửu Thúc Lâm Tiếu Thiên | Chín Thúc Lâm Cười Trời | 九叔林笑天 #Nhật Phách Thiên Hạ | Ngày Phách Thiên Hạ | 日霸天下

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Xanh Biếc Uyển Tâm Cung

Tình trạng: Nguyên Bản (C044) + Đồng Nhân Thiên (C011) + Tiếp Theo (C045-C072) + Tiếp Theo (C045-C051)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bất Tử Điểu | Không Chết Điểu | 不死鸟 | aaabbbcde #Linh Lung Dẫn | Lả Lướt Dẫn | 玲珑引

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :