Đấu Phá Thương Khung Chi Ngàn Năm Thay Đổi

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tiền Truyện (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Người Qua Đường Giáp Ất Bính Đinh Mậu | Lộ Nhân Giáp Ất Bính Đinh Mậu | 路人甲乙丙丁戊

Đồng Nhân - Cải Biên : #Đấu Phá Thương Khung

Tags :