Tận Thế: Hai Giới Thiên Vương Tinh

Tình trạng: Nguyên Bản (C1115)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Tận Thế Năm Trăm Ác Nhân | Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân | 末世五百恶人

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Tận Thế Bên Trong Đích Mẫu Tử

Tình trạng: Nguyên Bản (C028) + Tăng Cường Bản (C002)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Lâm Thiểu Bạo Quân | 林少暴君 | Hứa Tiên Viết Quá Xà | Cho Phép Tiên Viết Quá Xà | 许仙曰过蛇

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :