Trừu Sáp Tại Tận Thế

Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C042) + Tu Chỉnh Bản (Q02 C030)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Vũ Trụ Hầu Tử | Thái Không Hầu Tử | 太空猴子 | Ngoại Tinh Bí Tộc | Ngoài Hành Tinh Bí Tộc | 外星秘族

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :