Tà Ác NPC Chi Liệp Diễm Thiên Long

Tình trạng: Tu Chỉnh Bản (C144)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Ảo Tương Công | Khó Lay Chuyển Tướng Công | Bẻ Tướng Công | 拗相公

Đồng Nhân - Cải Biên : #Thiên Long Bát Bộ

Tags :