Lục Triều Vân Long Ngâm

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #La Sâm | 罗森 | Làm Ngọc | Lộng Ngọc | Lấy Ngọc | Làm Cho Ngọc | 弄玉 #Long Tuyền | 龙琁

Đồng Nhân - Cải Biên : #Thủy Hử | 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc

Tags :