Phong Lưu Thôn Quan

Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C083)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Hoàng Thành Đại Thiểu | Hoàng Thành Lớn Nhỏ | 黄城大少Sắc Bất Đắc Đại Sư | Sắc Không Phải Đại Sư | 色不得大师

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :