Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng

Tình trạng: Nguyên Bản (C017) + Ngoại Thiên (C002) + Dị Bản (C030)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : sailing560707Thương Tháp Thần Ngọc | 枪塔神玉 | Tiêu Tương Đêm Tuyết | 即潇湘夜雪Tô Mộng Chẩm | 苏梦枕 | Steve216

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :