Tang Thi Bất Tang Thi (Cải Biên Nạp Liệu Bản)

Tình trạng: Nguyên Bản (C246-7) + Gia Liêu Bản (C013) + Cải Biên Bản (C007)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Quyển Quyển Nhĩ Cá Xoa Xoa | Vòng Vòng Ngươi Cá Xoa Xoa | 圈圈你个叉叉Tử Lĩnh Hồng Sơn | 紫岭红山zh100700

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :