Liệt Hỏa Phượng Hoàng

Tình trạng: Nguyên Bản (C004-6-11) + Nhân Vật Chí (C002-10) + Vũ Lan Thiên (C003-2) + Cường Hóa Bản (C009) + Cường Hóa Cải Biên Bản (C009) + Ngoại Thiên (C006-2)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!