Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C003) + Hậu Thiên (C002-2)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Lý Nhỏ Vệ | Lý Tiểu Vệ | 李小卫 | Adam234

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Liệt Hỏa Phượng Hoàng

Tình trạng: Nguyên Bản (C004-8-7) + Nhân Vật Chí (C003-6) + Vũ Lan Thiên (C005) + Cường Hóa Bản (C009) + Cường Hóa Cải Biên Bản (C009) + Ngoại Thiên (C006-2) + Ngoại Thiên (C012) + Ngoại Thiên (C001)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Huyễn Tưởng | Ảo Tưởng | 幻想

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :