Âm Mưu Ở Dưới Quan Lớn Mỹ Mẫu

Tình trạng: Nguyên Bản (C003) + Tu Chỉnh Bản (C027) + Ngoại Thiên (C002) + Đồng Nhân Thiên (C001)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Tọa Hoài Bất Loạn One | Ngồi Nghi Ngờ Bất Loạn One | Ngồi Trong Lòng Mà Vẫn Không Loạn One | 坐怀不乱one

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Đấu Phá Thương Khung Chi Ngàn Năm Thay Đổi

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tiền Truyện (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Người Qua Đường Giáp Ất Bính Đinh Mậu | Lộ Nhân Giáp Ất Bính Đinh Mậu | 路人甲乙丙丁戊

Đồng Nhân - Cải Biên : #Đấu Phá Thương Khung

Tags :