Chưởng Khống Hệ Thống – Nô Lệ Điều Giáo Ký

Tình trạng: Nguyên Bản (C050)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Tiêu Dao Một Cõi

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Tận Thế Bên Trong Đích Mẫu Tử

Tình trạng: Nguyên Bản (C023) + Tăng Cường Bản (C002)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Hứa Tiên Viết Quá Xà | Cho Phép Tiên Viết Quá Xà | 许仙曰过蛇Lâm Thiểu Bạo Quân – 林少暴君

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :