Dâm Nhũ Hoàng

Tình trạng: Nguyên Bản (C039) + Ngoại Thiên (C012)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Thú Nguyệt Giả | Thú Nguyệt Nhân | Thú Nguyệt Người | 狩月者

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Nhân Thú Dong Binh Đoàn

Tình trạng: Nguyên Bản (C076) + Đặc Biệt Bản (C001) + Ngoại Thiên (C003)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Du Du Hầu | Dằng Dặc Hầu | Từ Từ Hầu | 悠悠猴Vũ Dạ Đái Đao Bất Đái Tán | Đêm Mưa Đeo Đao Không Mang Theo Dù | 雨夜带刀不带伞

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Laury Văn Album

Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Chưa Cập Nhật

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :