Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Chó

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Bì Bì Hà Ngã Môn Tẩu | Da Da Tôm Chúng Ta Đi | 皮皮虾我们走 | Thứ Ao | Đâm Lõm | 刺凹Tế Khứu Sắc Vi | Mảnh Ngửi Hoa Tường Vi | 细嗅蔷薇

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Hác Thúc Cùng Nữ Nhân Của Hắn

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (Q03 C003) + Đặc Biệt Thiên (F) + Dị Bản (C023) + Tục (F) + Hậu Truyện (F) + Dị Bản Ngoại Thiên (Q02 C010)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Cửa Tây Hai Quan Nhân | Tây Môn Nhị Quan Nhân | 西门二官人Laohuozi789Lâu Vũ Mà Khinh | Cửu Vũ Nhi Khỉ | 久舞而绮Thiên Đường Nam Căn | 天堂男根

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :