Nghịch Luân Hoàng Giả

Tình trạng: Nguyên Bản (C245)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Cửu Thập Cửu Dạ | Chín Mươi Chín Đêm | 99 Dạ | 99 Đêm | 九十九夜 | Sky08

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Mê Hồ Đích Mụ Mụ

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F) + Đặc Biệt Thiên (F) + Đồng Nhân Thiên (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bắc Cương Tú Nhất | Bắc Cương Vị Thanh Tú Một | Bắc Đồi Tú Nhất | 北岗秀一 #cmhdth

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :