Đào Hoa Y Cựu Tiếu Xuân Phong

Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C033-5)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Điêu Yên Đấu Đích Cáp Mô | Tha Khói Đấu Đích Con Cóc | 叼烟斗的蛤蟆 | Cực Phẩm Thảo Căn | Cực Phẩm Sợi Cỏ | 极品草根

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Tam Cung Lục Viện Đích Truyện Thuyết

Tình trạng: Nguyên Bản (C085)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Thiên Nhất Sinh Thủy | Ngày Cả Đời Nước | 天一生水 | Mạc Đạo Bất Tiêu Hồn | Mạc Nói Không Mất Hồn | 莫道不销魂

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Dâm Nhũ Hoàng

Tình trạng: Nguyên Bản (C039) + Ngoại Thiên (C012)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Thú Nguyệt Giả | Thú Nguyệt Nhân | Thú Nguyệt Người | 狩月者

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :