Vũ Cung Nhất Ngạn Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Tình trạng: Nguyên Bản (C021) + Tu Chỉnh Bản (C012)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bắc Đẩu Tinh Tư | Bắc Đẩu Tinh Ti | Sao Bắc Đẩu Tư | 北斗星司

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :