Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C003) + Hậu Thiên (C002-2)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Lý Nhỏ Vệ | Lý Tiểu Vệ | 李小卫 | Adam234

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :